Find a Used Car

Honda FRV

2006 Honda FRV 2.0

190 000 km Manual Blue Joburg North (Gauteng)

2006 Honda FRV 2.0

131 000 km Manual CHARCOL #1908 Pretoria (Gauteng)

2007 Honda FRV 1.8i Auto

142 257 km Automatic Blue Durban (Kwazulu Natal)

2009 Honda FRV 1.8i

96 000 km Manual CHARCOAL Pretoria North (Gauteng)

2008 Honda FRV 1.8i Auto

93 000 km Automatic GREY Pretoria North (Gauteng)